【Vtuber】Vとしてゲーム配信をやる時に求められるPCスペックとは?専門用語も勉強したい【Vチューン掲示板より】